Etablering af vildtagre

Vildtblandinger ved siden af majs med blå himmel

Forberedelse - forår

Ved traditionel dyrkning gøres arealet klar med en grundig bearbejdning af jorden ved pløjning og jordpakning, eventuelt fræsning. Herefter ligger jorden urørt i nogle uger, så ukrudt kan få tid til at spire. Måske skal den eksisterende mark først behandles med et ukrudtsmiddel (f.eks. Roundup), der fjerner alle planter, hvis der er meget rodukrudt (kvik, tidsler, skræpper mv.) på arealet. Ved pløjefri dyrkning vil proceduren være først at sprøjte mod rodukrudt (Roundup), lade jorden hvile 10 dage, hvorefter der harves og sås umiddelbart efter.

Harvning

Lige før såning harves jorden 1-2 gange i 6-8 cm dybde, så jorden er løs og jævn. Der skal ikke harves mere end netop nødvendigt for at lave et jævnt såbed. Undgå så vidt muligt at udtørre jorden – fugtigheden bør bevares så højt oppe i jorden som muligt.

Tromling

På sandjord kan der evt. tromles umiddelbart efter med cementtromle. På lerjord tromles evt. med ring- eller knasttromle. Formålet er at pakke det øverste jordlag, så frøet ikke kommer for langt ned i jorden, og at der sikres god kontakt mellem frø og den fugtige jord.

Gødning

Hvis vildtageren må gødes (ikke tilladt på f.eks. udyrket jord), bør jorden grundgødskes før såning, så de nye planter er sikret næring i den første tid. Det er vigtigt, at gødningen fordeles helt jævnt over arealet. Det anbefales at anvende NPK-gødning. Følg altid emballagens anvisninger, når du doserer gødning.

Såning

Til såning er det en fordel at vælge en periode, hvor jorden indeholder nogen fugtighed. Samtidig er det en fordel, at jorden er lun, mindst 10° C, for det fremmer både spiring og rodvækst. Den bedste såtid er derfor hele maj måned. Såning skal ske straks efter jordbehandlingen. Frøene i sækken har forskellig størrelse, så for at få en jævn fordeling af store og små frø, skal frøene blandes grundigt, før de sås. Rækkeafstanden skal være lille, så frøet fordeles så godt som muligt over hele arealet. Såning bør ikke ske dybere end ca. 1-2 cm. Følg den anbefalede udsædsmængde for den enkelte art/blanding.

Fire gode råd til etablering

  1. Pløj om efteråret
  2. Harv jorden når den er tør om foråret - vent derefter tre uger
  3. Bekæmp ukrudt med Roundup og vent yderligere to uger til ukrudtet dør
  4. Harv jorden og så frøet i 1-2 cm dybde, når jordtemperaturen er 10 *C. Tildel NPK-gødning og troml eventuelt til slut

En vellykket vildtager

En vildtager er med til at forbedre levevilkårene for hele den vilde fauna, og med en velfungerende vildtager får vildtet en ekstra mulighed for føde og/eller dækning.

En forudsætning for en vellykket vildtager er et kendskab dels til de forskellige vildtarters krav og dels til de mulige afgrøder og deres indpasning under forskellige forhold.

Danmarks Jægerforbund, Vildtforvaltningsskolen og DLF har derfor udarbejdet forslag til egnede frøblandinger. Sammen med dyrkningsvejledninger kan dette være en hjælp, når vildtageren skal planlægges og etableres.

Kyllingemix vildtafgrøder

Kataloger


ForageMax grovfoder  Download


ForageMax ØKO grovfoder         Download


Raps Download