Frøcertifikation & kvalitet

International handel med frø er underlagt en række certificeringskrav. Afsætning af frø sker i overensstemmelse med nationale og internationale certificeringsstandarder og er helt naturligt for os, fordi vi eksporterer og handler med frø i hele verden, og vi har gennem årtier produceret frø i henhold til internationale certificeringsstandarder. Certificeringen er din garanti for, at de frø, du køber fra DLF, er sortsægte og af en kvalitet, der lever op til forventningerne. Vores frøcertificeringsprogram involverer mark-inspektioner, prøvetagning af frøet, laboratorietests og kontroldyrkning. Kontrol og sporbarhed gennem hele vores produktionskæde sikrer, at du kan have tillid til de frø, vi producerer.

Dansk frø i topkvalitet

Vi producerer størsteparten af vores kløver og græsfrø i Danmark. Det tempererede kystklima med milde vintre og en tilpas mængde nedbør samt de 8.750 km kystlinje giver Danmark perfekte forhold til frøproduktion. Vi får normalt tilpas med nedbør gennem vækstsæsonen, og det omkringliggende hav beskytter afgrøderne mod temperaturekstremer sommer og vinter. Forholdene til frøproduktion er ideelle for en bred vifte af græs- og kløversorter i Danmark.

Vi producerer også frø i andre lande i Europa som Holland og Tjekkiet samt i produktionsområder i Nord- og Sydamerika og Oceanien. Alt græsfrø, der er produceret i Danmark, Holland og Tjekkiet er certificeret efter EU-standarder.

Regelmæssige mark-inspektioner sikrer de bedste vækstbetingelser

Når vi skal dyrke frøet optimalt, sørger  vi for de bedste vækstbetingelser

 • Rene marker med lav ukrudtsmængde
 • Veletablerede afgrøder
 • Optimeret strategi i forbindelse med gødning, ukrudtsbekæmpelse og vækstregulering
 • Ideelt høsttidspunkt efterfulgt af optimal efterbehandling og tørring

Vores frøavlskonsulenter arbejder tæt sammen med vores frøavlere igennem hele processen fra kontrakten udarbejdes til frøet er høstet og leveret. De tilser frømarkerne tre til fire gange i vækstsæsonen og stiller gratis rådgivning og support til rådighed for frøavlerne i det omfang, de har behov for til at dyrke frø, der imødekommer kvalitetskravene fra markedet.

Ved at kombinere vores ekspertise med dygtige frøavlere sikrer vi frøafgrøder af topkvalitet fra marker, der er optimeret til frøproduktion. Dermed sikrer vi både avlerne en optimal høst og den bedste kvalitet til vores kunder.

Certificeret frø holder hvad det lover

For at blive certificeret skal græsfrøsorter optages på sortsliste i Danmark, i EU eller på OECD’s sortliste. For at blive solgt i EU skal sorten være på enten den danske eller én af EU’s sortslister.

Før en sort kan optages på sortsliste skal den igennem flere nåleøjer og tests. Frøet skal møde standarderne for: Selvstændighed - Ensartethed - Stabilitet (SES), der sikrer at sorten er unik og stabil.

Derudover skal sortens egenskaber testes i en værdiafprøvning, der er baseret på:

 •             Udbytte
 •             Modstandsdygtighed over for skadevoldere
 •             Respons på miljøet
 •             Kvalitetskarateristika

Nye sorter skal være bedre på en eller flere egenskaber end eksisterende sorter for at bestå værdiafprøvningen.

Frøgenerationer eller kategorier

Certifikationsstandarderne afhænger af den generation eller ’kategori’ frøet har. Først udvælger vi en lille andel af forædlingsmaterialet til opformering. Dette materiale er ikke nødvendigvis produceret under officiel kontrol. Alle de efterfølgende generationer af frøet skal være under tæt kontrol af en officiel certificeringsmyndighed.

Kravene til de første generationer (prebasis og basisfrø) er højere end for efterfølgende generationer af certificerede frø. De senere generationer danner grundlaget for, at vi kan producerer rent, ensartet certificerede frø af høj kvalitet.

Vedligeholdelse af ensartethed

Vi beholder altid en standardprøve fra hver sort. Standardprøven er et levende eksempel på, hvordan hver sort bør præstere. Sammenligning af prøver fra det certificerede frø og standardprøven er også kendt som efterkontrol. På vores efterkontrolstation sår vi prøver fra certificeret frø ved siden af standardprøven. Ved at sammenligne de to prøver igennem vækstsæsonen kan vi verificere om den certificerede prøve præsterer ligesom standardprøven. Det er en garanti for ensartethed.

Markinspektioner

Alle marker der bruges til frøavl bliver inspiceret af officielle eller autoriserede markinspektører. Inspektørerne sætter især høje krav til de tidlige generationer af en sort. Her tjekker de:

 • Identitet og renhed af sorten
 • Renhed af art
 • Tilstedeværelse af flyvehavre (Avena fatua)
 • Afstand til krydsbestøvende arter
 • Ukrudt
 • Sygdomme

Prøvetagning & analyser

Frøet der består markinspektionsprøverne bliver høstet og renset i frøfirmaet. En autoriseret prøvetager forsegler og mærker frøpartiet og sender prøver til analyse.

Alle frøanalyser udføres på ISTA-akkrediterede laboratorier. De sender deres resultater direkte til de regulerende myndigheder. Hvis prøven ikke opfylder EU-standarderne, kan frøpartiet ikke certificeres, og certificeringsmærkerne skal fjernes fra frøpartiet.

Autorisation af frøtestlaboratorier

DLF har to ISTA akkrediterede laboratorier i Danmark og et i Holland. Alle er autoriserede til at kunne teste prøver til certifikationsformål. Laboratorierne opfylder ISTA’s krav:

 • Tilfredsstillende lokaler og udstyr
 • Godkendt ledelse og kvalitetssikringssystem, herunder opfølgning på afvigelser og skriftlige procedurer
 • Passende kvalifikationer og officielt undersøgte og autoriserede frøanalytikere
 • Testmetoder til frø der er i overensstemmelse med ISTA’s reglement
 • Laboratoriets resultater kontrolleres af interne og eksterne auditører og ved praktiske tests

Der er ikke plads til fejl i testning af frø. Derfor analyseres 5 pct. af vores prøver igen af et officielt frøtestningslaboratorie. Autorisationen bliver tildelt af de certificerende myndigheder.
 

Autorisation af frøprøvetagere

Hos DLF bliver frøprøverne taget under officielt tilsyn. Autorisationen gives af de certificerende myndigheder, og vi opfylder følgende krav:

 • Kvalitetssikringssystem, opfølgning på afvigelser og skriftlige procedurer
 • Praktisk og teoretisk uddannelse, officielt undersøgte og autoriserede prøvetagere
 • Prøvetagningsredskaber og metoder, der opfylder ISTA-kravene
 • Ansvarsperson udpeget til prøvetagningsaktiviteter
 • Prøvetagning under officielt tilsyn med årlig audit og kontrolprøvetagning

Vores tre ISTA akkrediterede laboratorier

DLF har tre ISTA (International Seed Testing Association) akkrediterede laboratorier: to i Danmark og et i Holland. ISTA akkreditering betyder at vores frøtestningslaboratorier kan teste i overensstemmelse med ISTA’s Internationale regler for frøtestning og udstede ISTA Orange Internationale frøparticertifikater.

ISTA akkreditering

ISTA akkreditering opnås ikke let – og når du har den, skal den vedligeholdes. For at blive akkrediteret skal vores laboratorieprocesser og tekniske kompetence vurderes og verificeres af uafhængige auditører. For at vedligeholde vores akkreditering skal auditørerne regelmæssigt holde øje med, om vores standarder og kvalitetssikring bliver ved at være i overensstemmelse med ISTA’s reglement. Vi er også forpligtede til at tage del i færdighedsprøver i arter, vi har akkreditering på.

For at finde oplysninger om testmetoder og afgrødegrupperinger, som hvert DLF-laboratorium er akkrediteret til, kan du klikke på nedenstående links.

ISTA kalibreringsprøver fra DLF

En teknik, kendt som den ensartede blæsemetode, anvendes til at adskille letvægtsmateriale såsom skaller/avner og tomme frø fra tungere frø. For at finde det optimale blæsepunkt for frøblæserne, har laboratoriet brug for kalibreringsprøver af rapgræs-arter og hundegræs.

For at opretholde en global ensartethed i analyserne leverer International Seed Testing Association (ISTA) prøver til kalibrering af blæsere. Disse kalibreringsprøver, som produceres af DLF, distribueres gennem ISTA's sekretariat.