Etablering af græsmark

Heste græsser på græsmark

Forberedelse

Arealet gøres klar med en grundig bearbejdning af jorden ved pløjning og jordpakning, eventuelt fræsning. En gammel græsmark bør fræses før pløjning, og måske skal den eksisterende mark allerførst behandles med et ukrudtsmiddel, som fjerner alle planter - ikke mindst rodukrudt (kvik, tidsler, skræpper mv.) på arealet.

Harvning

Marken harves i maks. 4-6 cm dybde for at jævne såbeddet. For optimal fremspiring er det vigtigt at bevare fugten i jorden. Pas derfor på med at harve for meget, da det kan udtørre jorden.

Tromling

På sandjord tromles umiddelbart efter med cementtromle, mens lerjord tromles evt. med ring- eller knasttromle. Formålet er at pakke det øverste jordlag, så frøet ikke placeres for dybt, og der kan sikres god kontakt mellem frø og den fugtige jord.

Gødning

Før såning bør jorden grundgødskes, så de nye græsplanter er sikret næring i den første tid. Det er vigtigt, at gødningen fordeles helt jævnt over arealet. Det anbefales at anvende NPK-gødning. Følg altid emballagens anvisninger, når du doserer gødning.

Såning

I etableringsfasen er græsplanterne meget følsomme over for udtørring.

Til såning er det derfor en fordel at vælge en periode, hvor jorden indeholder nogen fugtighed. Samtidig er det en fordel, at jorden er lun, gerne 8-10 grader, da det fremmer både spiring og rodvækst. Den bedste såtid er om foråret (marts-april) eller i sensommeren (august), og såningen skal ske straks efter jordbehandlingen.

Ved såning om foråret vælger mange at så græsfrø med vårbyg eller havre som dæksæd. Kornet sås først efterfulgt af tromling, og først herefter sås frøblandingen. Brug 60-80 kg vårbyg pr. ha. Dæksæden kan høstes som grønkorn eller helsæd til wrap/ensilage eller som modent korn.

Græsfrøene i sækken har forskellig størrelse, så for at få en jævn fordeling af store og små frø skal frøene blandes grundigt, før de sås. Rækkeafstanden skal være lille, så frøet fordeles så godt som muligt over hele arealet. Såning må ikke ske dybere end ca. 1 cm. Der skal anvendes 20-25 kg/ha ved såning i dæksæd om foråret og 25-30 kg/ha i renbestand om foråret/sommeren.

 

Første benyttelse

Græsset er klar til benyttelse, når det er vokset godt til og er blevet 10-15 cm højt.

Græsplanternes rodnet er dog endnu ikke fuldt udviklet og stærkt nok til at kunne klare stor belastning af arealet.

Første gang arealet anvendes er det derfor en god idé at anvende marken til slæt, wrap eller hø, da de unge planter ikke tåler færdsel fra græssende dyr.

Afgræsning skal ske med forsigtighed på den nye græsmark, så dyrene ikke ødelægger planterne. Efter første anvendelse gødes marken, og når græsset er vokset til 8-12 cm, er marken klar til normal afgræsning.

Kontakt os

Vi hjælper gerne

Har du brug for hjælp? Så tag fat i os!
Vælg område i boksen.

Landbrug - Administration
Landbrug - Fodergræs/hest
Landbrug - Fodergræs/roer
Landbrug - Vildt/efterafgrøder

Tel.:

Mail:

Find kontaktperson

Kataloger


ForageMax grovfoder  Download


ForageMax ØKO grovfoder         Download


Raps Download