Græs leverer på klimadagsordenen

DLF har i mere end tre årtier drevet en dedikeret forskningsindsats for at forbedre græs- og kløversorter, så kvaliteten af foderet bliver bedre og sorterne mere modstandsdygtige over for sygdomme og udsving i vejret. Græs og kløver taler ind i den grønne omstilling, når vi skal levere på miljøvenlige og bæredygtige klimaløsninger
Græs leverer på klimadagsordenen

DLF har grønne løsninger til flere af de miljø- og klimaudfordringer, som hele verden står overfor

Klimadagsordenen er global og kræver globale løsninger. DLF kan bidrage til understøttelsen af en mere klimavenlig produktion af kød og mælk. Særligt i Europa sættes der spørgsmålstegn ved importen af protein til dyrefoder fra den anden side af verden. Fra græs, kløver og lucerne har vi mulighed for at udvinde lokalt producerede proteiner og på den måde bidrage til at reducere denne import – og på sigt måske også proteiner til mennesker, fortæller Truels Damsgaard, adm. direktør i DLF.

Græs, kløver og lucerne er en god grøn løsning i mange sammenhænge. Højt forædlede sorter bidrager til en højere produktivitet i mælke- og kødproduktionen. Sammenlignet med andre foderafgrøder kræver græs, kløver og lucerne mindre input i form af planteværn og gødning. Græsmarker, og for den sags skyld græsplæner, har evnen til at binde kulstof i jorden og filtrerer jorden effektivt for næringsstoffer med minimal udvaskning som resultat.

Vores produkter kan bidrage til at fremme udbytter og ressourceeffektivitet i landbruget og sikre en stabil lokal produktion af biomasse og protein, siger Truels Damsgaard.

Kvægfoder baseret på rene græssorter eller frøblandinger af græs, kløver og/eller lucerne af høj kvalitet med høj fiberfordøjelighed giver kontante fordele for landmanden, samtidig med at det bidrager positivt til den grønne omstilling:

  • Øget produktivitet af jord og husdyr giver mere mælk pr. kg foder og mindre udslip af metan
  • De flerårige græsmarker udvikler et stort rodsystem og forbedrer jordens frugtbarhed
  • Begrænsning i behov for input som pesticider og gødning i de flerårige kløvergræsmarker
  • Minimering af jordbearbejdning og jorderosion samt større kulstofbinding i jorden

Vi kan komme et stykke af vejen gennem et simpelt valg, nemlig tilvalg af de rigtige græs-, kløver- og lucernebaserede foderløsninger i mælke- og kødproduktionen. Vi skal udnytte fordelene ved lokalt produceret foder, der kan øge husdyrenes produktivitet og bidrage til en ressourceeffektiv arealanvendelse.

Velkommen til bæredygtigt protein fra græs!

Kommercielt salg af grønt græsbaseret protein er godt på vej. Sammen med to danske grovvarevirksomheder og med støtte fra Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP) har DLF investeret i et bioraffinaderi,
Biorefine Denmark A/S, som, når det er fuldt operationelt, kan producere 4000 tons økologisk protein fra omkring 2.000 ha græsmarker årligt.

DLF er i gang med at undersøge, hvor stor en del af det samlede proteinindhold, der kan ekstraheres af den grønne biomasse. Resultater i lucerne har indtil videre vist, at man i nogle sorter kan ekstrahere over 45 pct. af proteinet. Analyserne har også vist store forskelle mellem sorter, og det indikerer, at mængden af ​​ekstraherbart protein er genetisk styret og kan optimeres ved planteforædling.

De næste tre år deltager DLF sammen med blandt andet fire universiteter i et dansk forskningsprojekt, GræsProf, der skal screene over 300 af vores fodergræs- og kløversorter. Det kan gøre os i stand til at udvikle den næste generation af specialiserede og optimerede fodersorter med en høj fiberkvalitet og et stort indhold af ekstraherbart protein, fortæller Truels Damsgaard.