Har du lagt din slætstrategi?

Din slætstrategi danner forudsætningen for din økonomi i fodringen og for resultaterne i stalden. Bliver græsset for tungtfordøjeligt, mister du mælkeproduktion og får en dyrere fodring. Bliver græsset for letfordøjeligt, kan det i nogle foderrationer være svært at styre køernes sundhed
Har du lagt din slætstrategi?

Overvejelserne bag slætstrategien bør starte hos køerne

I hvilken ration skal græsset fodres – er det en ration med kun få kg TS i græs, der supplerer majsen, eller er græsset det eneste grovfoder? Det gør kravene til slætstrategi forskellige

En anden vigtig del af overvejelserne ligger desuden i din græsblanding – hvilke kløver og græsarter eller sorter. Nogle græsarter har som udgangspunkt en lavere fordøjelighed, hvorfor tidspunktet for slæt bliver afgørende for kvaliteten. Andre græsarter sætter lavere krav til, at man ikke lige rammer den rigtige dag.

Fordøjeligheden

I en græsrig foderration kunne målet for fordøjeligheden af organisk stof som gennemsnit af slættene være 78-80 % til de malkende for at sikre en optimal mælkeproduktion og økonomi. I 1. slæt er det lettest at sikre en super letfordøjelig kvalitet. Hvis 1 slæt skal fodres alene, er det dog ikke målet at få en alt for letfordøjelig kvalitet med højt sukkerindhold, da det ofte kan være svært at styre inde i stalden. Omvendt er faldende mælkeproduktion og mere indkøbt tilskudsfoder en konsekvens af for lav fordøjelighed. I DLF har vi fokus på udvikling af sorter med høj fordøjelighed af cellevæggene, da det er en meget vigtig parameter i forhold til økonomien i mælkeproduktionen. Disse sorter mærker vi med ”DLF Fiber Energy”.

Proteinindholdet

Mange efterspørger mere protein i kløvergræsset for at øge selvforsyning og sænke foderomkostningerne. I forhold til slætstrategien er der klar sammenhæng mellem en god, letfordøjelig kvalitet og et højt proteinindhold i kløvergræsset. Dette gælder i alle slættene. Kigger vi eksempelvis på tiden mellem 1. og 2. slæt – se figur - falder proteinindholdet i græsset med 4 g/døgn jf. Landsforsøgene i denne periode. Dvs. at i løbet af en uge falder råproteinindholdet fra eksempelvis 20 % til godt 17 %. I samme periode vil fordøjeligheden af organisk stof falde med omkring 4 % - fra eksempelvis 76 til 72 %.

Herudover er det vigtigt at arbejde med kløverindholdet i græsmarken. En god kløverandel giver også højere proteinindhold. Vigtige elementer i en god kløverandel er korrekt etablering og gødskning. Har man udfordringer med kløver i græsmarken, kan man også kigge på sammensætningen af græsblandingen – vælg sorter af kløver med god konkurrenceevne over for de valgte græsarter.

Figuren viser forskellige græsblandingers udvikling i fordøjelighed og proteinindhold i perioden mellem 1. og 2. slæt. (Kilde: Seges).

Samensilering eller flere stakke åbne

Det er velkendt, at det typisk er under foderskift, at der opstår problemer i mælkeproduktionen. Noget af dette skyldes den ret store forskel på grovfoderet, når man skiftes ensilagesilo. Næringsstofmæssigt og fysisk kan græsslættene være meget forskellige. 1. slæt har typisk et relativt lavt proteinindhold, en god fordøjelighed og nogle gang et højt indhold af sukker. Kigger man på eksempelvis 3. slæt, vil der afhængig af vejrforholdene ofte være et højt proteinindhold og en noget lavere fordøjelighed. Ved at blande slættene i foderrationen kan man reducere antallet af foderskift samt øge synergien mellem slættene.
 
Slætstrategi 2021
Inden længe starter årets kløvergræshøst. Lav en slætstrategi før du går i gang. Hvad er målet for fordøjelighed og proteinindhold i de enkelte slæt.
  • Kig på sidste års grovfoderanalyser
  • Hvordan kører fodringen
  • Skal der mere grovfoder i rationen
  • Skal der fokus på mere protein i kløvergræsset
  • Er udbyttet i kløvergræs ok – eller skal der laves en plan for dette

En 5 slæt strategi vil de fleste steder kunne opfylde kravet til grovfoderkvaliet. Ved en tør sommer kan man evt. trække et slæt, hvorefter man laver en god kvalitet i de resterende slæt over sæsonen.

Du er velkommen til kontakte DLF’s produktkonsulenter, hvis du ønsker at drøfte sammensætning og funktion af dine græsblandinger. Vi ønsker, at du får det optimale ud af din græsblanding og -management samt respons på funktionen af græsblandingen, således at vi fortsat kan udvikle unikke, attraktive sorter og græsblandinger.