Kløvergræsudlæg - hurtig og ensartet fremspiring i august

August er et godt og sikkert tidspunkt for etablering af en ny kløvergræsmark, da den varme jord sikrer en hurtig og ensartet fremspiring
Kløvergræsudlæg - hurtig og ensartet fremspiring i august

Sås det nye udlæg i første halvdel af august, giver det størst sikkerhed for et højt udbytte og en høj kløverandel, der øger proteinudbyttet fra marken

Alm. rajgræs, rajsvingel af rajgræstypen og hybridrajgræs er hurtige til at etablere sig, så de kan sås længere hen i august. Etablering af strandsvingel PLUS og strandsvingel først i august giver dog det bedste resultat, da de er langsomme til at etablere sig. Sår du en kløvegræsblanding, er det vigtigt, at kløveren sås omkring 1. august på humusjord og senest 15. august på agerjord, så den når en tilstrækkelig størrelse inden vinter.

Kløver er en vigtig partner i græsmarken, da den både øger proteinudbyttet fra marken og foderoptagelsen hos køerne.

Nedenfor kan du se, hvornår du senest skal etablere den græsblanding, der passer til din foderplan og din jordtype, hvis du vil opnå et godt resultat.

Vintervikke som dæksæd kan give mere protein og udbytte i første slæt 2023

Der arbejdes løbende på at hæve proteinindholdet i slætgræsset. Specielt 1. slæt i sensommerudlæg kan til tider have et lavt proteinindhold, og her kan det være en mulighed at så vintervikke sammen med græsudlægget i august. Vintervikke vil så fylde godt i 1. slæt, hvorefter den forsvinder fra marken. Vintervikken har i demo og
erfaringer fra praksis vist at kunne hæve proteinindholdet i 1. slæt med omkring 2 % fra eksempelvis 16 % til 18 %, uden at fordøjeligheden forringes, når 1. slæt tages rettidig ved begyndende skridning.

Der udsås ca. 10 kg vintervikke/ha sammen med normal udsædsmængde af græsudlægget. Vintervikken kan købes som renvare hos DLF, hvorfor det enten skal iblandes græsfrøene eller etableres med eksempelvis gødningsskærene afhængig af såudstyr. Vintervikken skal etableres i max. 1 cm dybde.

Vintervikke er en kvælstoffikserende bælgplante, så du bør holde et godt sædskifte med 5 år mellem vikke og ært, mens der i forhold til de øvrige bælgplanter lupin, hestebønne, kløver og lucerne skal være 2-3 år.

Ved etablering senere end 25. august bør du så lidt dæksæd til at beskytte det nye udlæg. Vinterhvede er den mest velegnede art som dæksæd, fordi vinterhvedens udvikling passer godt med det forventede slættidspunkt for første slæt i maj 2023.

Find den helt rigtige blanding til din kløvergræsmark her.